Ekonomistyrning

Ekonomistyrning handlar om att utföra åtgärder inom en verksamhet för att uppnå ekonomiska mål och att förverkliga företagets strategi. Målet med ekonomistyrning är att öka effektiviteten och produktiviteten i företaget samtidigt som kostnader och risker minskas. Ekonomistyrning omfattar både planering, genomförande och uppföljning av verksamheten och dess ekonomiska resultat.

En viktig del av ekonomistyrningen är budgetering, som innebär att uppskatta framtida intäkter och kostnader och att planera för hur dessa resurser ska användas. Genom budgetering kan företaget också följa upp och jämföra faktiska resultat med budgeterade resultat för att se om verksamheten går i rätt riktning.

Proffs inom redovisning

BQ Redovisning är en redovisningsbyrå med bas i Stockholm som erbjuder anpassade tjänster för företagare, besök de här. De är dedikerade att ge snabba och effektiva lösningar till sina kunder genom att digitalisera sina processer, men samtidigt ger de också personlig rådgivning och service till varje kund. Med sitt höga fokus på kvalitet har de etablerat sig som en av de mest pålitliga redovisningsbyråerna i Sverige.

BQ Redovisning har specialiserat sig på bokslutstjänster som inkluderar årsredovisning, periodiseringar, avskrivningar, bokslutsdispositioner och inkomstskatter. De kan hjälpa företag av olika storlekar och former, inklusive de som ingår i en koncern, att upprätta en koncernredovisning. BQ Redovisning är också tillgängliga för att besvara eventuella frågor eller funderingar som företagare kan ha om bokföring.

Extern revision

Extern revision är en oberoende granskning av företagets redovisning och räkenskaper som utförs av en auktoriserad revisor. Syftet med extern revision är att säkerställa att företagets redovisning och räkenskaper är korrekta och rättvisande samt att följa regulatoriska riktlinjer och branschpraxis. Extern revision är också ett sätt att öka tilltron till företagets redovisning och minska behovet för läsaren av den ekonomiska informationen att göra egna undersökningar om redovisningen är korrekt.

Finansiell redovisning och rapportering

Finansiell redovisning och rapportering fokuserar på redovisning som stödjer redovisningsfunktioner och verksamheten. Finansiell redovisning fokuserar på organisationens utarbetande av finansiella rapporter till externa användare som investerare, tillsynsmyndigheter och leverantörer.

Finansiell rapportering omfattar olika typer av rapporter som exempelvis årsredovisningar, kvartalsrapporter, delårsrapporter och prospekt vid nyemissioner. Syftet med finansiell rapportering är att ge användare av den ekonomiska informationen en komplett och rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning, resultat och kassaflöden.

Internredovisning

Internredovisning fokuserar på mätning, analys och rapportering av information för internt bruk. Internredovisning är viktig för att företaget ska kunna följa upp och styra verksamheten på ett effektivt sätt. Exempel på internredovisning kan vara resultat- och kostnadsanalyser, budgetuppföljning och nyckeltalsanalyser.