Investering, Strategi

Investera i utdelningsfonder

Valet att investera i utdelningsfonder (fonder med ägande i aktier med lång tid av stabil utdelning) är en investeringsstrategi för de som söker en årlig passiv inkomst. Men alla har inte kunskapen eller intresset att välja ut vilka aktier som investering ska ske i. Det är där som utdelningsfonderna fyller sin funktion. Fonder vars tydliga mål är att få hög direktavkastning från det underliggande innehavet.

Med fokus på utdelningen

Det som kännetecknar utdelningsfonder är deras investeringsprofil mot hög direktavkastning. De kan vara verksamma inom flera olika branscher och länder beroende på fondens inriktning. Vilka företag som investering kan ske i regleras utifrån fondens regler. Här utgår man primärt från företagens tidigare aktieutdelningar och viktar dessa för att skapa ett index. Ett exempel kan vara att man viktar de tre senaste årens utdelningar med 60 % på senaste året, 30 % på föregående år och 10 % på året före detta. Utifrån det avgörs vilka företag som investerings ska ske i med fokus på de med stabil direktavkastning.

Varför välja utdelningsfonder?

Primärt är fördelarna med fonder att det skapar en bred riskspridning samtidigt som de förvaltas av personer med god kunskap inom sitt område. Istället för att själv välja olika högavkastande aktier väljs istället utdelningsfonder med detta fokus. Att investera i utdelningsfonder ger alltså liknande fördelar som att välja ett flertal aktier med hög direktavkastning. Fondens fördelar är:

  • Ta del av hög avkastning
  • Bred riskspridning
  • Kan investera i länder där det är svårt att köpa aktier som privatperson

Utbetalning eller återinvestering

En tydlig skillnad mellan dessa fonder är vad som sker med aktieutdelningen från det underliggande innehavet. I Sverige är det vanligast att aktieutdelning återinvesteras i fonden i de aktier som ger utdelning. På detta sätt skapas ett högre värde på sikt. Ett annat alternativ är att en årlig utdelning sker. Det kan exempelvis innebära att en viss procent av fondförmögenheten betalas ut till investerarna. Man har i detta fall beräknat hur många procent som återspeglar de underliggande innehavets utdelning. Det kan även i vissa fall finnas möjligheten att få detta återinvesterat i fondandelar istället för att få pengarna utbetalade.

Amerikanska utdelningsfonder ger utdelning en gång i månaden

Rent ekonomiskt spelar det inte någon större roll om utdelning sker en gång i månaden eller en gång per år. Detta då summan som företaget ger ut på ett år motsvarar vad som ges ut månadsvis. Däremot kan det vara roligt att få utdelning flera gånger per år på vissa av sina investeringar. Avser man inte att behålla aktierna mer än ett par månader kan även månadsutdelning ha sin fördel. När det rör sig om att investera i utdelningsfonder är det generellt en del av en långsiktig ekonomisk planering där man inte tänker ta ut pengarna. Då är fokus att återinvestera frekvent i syfte att nå bättre totalinvestering.

Investering, Utdelning

Återinvestera utdelning 

En gång per år sker aktieutdelning från de svenska börsbolagen. Det sker på våren med fokus på april och maj. När utdelning sker behöver alltid valet tas om man ska återinvestera eller ta ut sin aktieutdelning. Har man en utdelningsportfölj kan man ofta ha en klar strategi för hur man förhåller sig till sina utdelningar. Antingen finns det en långsiktig strategi där man återinvesterar sin avkastning direkt. Ett alternativ är att använda utdelningen som lön och konsumera.

Fördelen med att återinvestera utdelningen

Statistik visar tydligt att bästa alternativet, ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv, är att återinvestera utdelningen.

Aktieinvest har gjort ett diagram som visar detta tydligt. Mellan 2007 och 2017 ökade Stockholmsbörsen med 41% om man räknar bort utdelningarna. Skulle istället utdelningarna återinvesterats skulle värdet ökat med 97%. Det kan tyckas som små summor varje år och i början blir inte heller skillnaden så stor. Men över längre tid skapar den återinvesterade summan ett större värde.

Antingen ges en avkastning på 40% eller närmare 100%. En jämförelse som visar hur viktigt det är att försöka återinvestera om möjligheten finns. Samtidigt finns det personer som lever på den årliga direktavkastningen från sina investeringar. De har därmed skapat ett sådant värde att avkastningen räcker som inkomst. Men då behöver den tas ut och inte återinvesteras.

När kan återinvesteringen ske?

Hur och när man gör sin återinvestering varierar. Det beror i huvudsak på när man får utdelning och om man satsat i fonder eller inte.

1, Aktier
I företagets årsredovisning presenteras bolagets vinst och det är detta som sedan ligger till grund för vilket beslut som styrelsen tar gällande aktieutdelning. Det är sedan årsstämman som röstar om detta förslag. Om utdelningen accepteras sker den generellt på våren. De flesta företag gör utdelning under april eller maj. I det fall du har aktier på avstämningsdagen har du rätt till utdelning.

Efter att utbetalning skett finns valet om pengarna ska återinvesteras eller inte. En del väljer att ha dessa utbetalningar som passiv inkomst och behöver dem för löpande konsumtion. Många väljer däremot att investera beloppet i de aktier man redan har.

2, Fonder
De allra flesta fonder återinvesterar aktieutdelningen direkt. Därmed behöver man som investerare inte bry sig något i frågan. Det finns däremot utdelningsfonder som årligen ger betalar ut en viss summa i utdelning. Detta är däremot betydligt mindre vanligt i Sverige jämfört med andra länder där utdelningsportföljer är vanligt.

Skattefritt – eller inte

Oavsett om återinvestering önskas eller inte vill alla ha ut så mycket som möjligt från utdelningen. En stor fördel är därför att investera i aktier via ett ISK. Om utdelning sker betalas nämligen ingen skatt på denna summa i det fall handel har skett inom denna sparform. Detta eftersom skatt för utdelning ingår i schablonskatten.

Om aktierna istället ägs inom ett Aktie- & Fondkonto kommer en skatt att uppstå på 30 % på vinsten, dvs. utdelningen. Därmed måste skatt betalas på 30 % av utdelningen vilket skapar en hög onödig kostnad. Det blir därmed i realiteten ett lägre belopp för att återinvestera utdelning.

Aktier och fonder, Investering

Aktier och fonder för nybörjare

Du behöver inte vara proffs för att komma igång med att spara i aktier och fonder. Det tar ett par minuter att genomföra första investeringen. En investering som statistiskt kommer att öka i värde över en längre tidsperiod.

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Om företaget går bra kommer värdet att öka vilket därmed påverkar värdet på din ägarandel.

Vad är en fond?

En fond är ”korg” av flera olika aktier. En småbolagsfond med fokus på Sverige kan därmed investera i en rad olika småbolag i Sverige. Om det totala värdet på de aktier som ingår i denna korg går upp kommer även fonden att öka i värde. Det kan liknas med en andel i en större investering.

Det finns flera tydliga fördelar med fonder.

  • Riskspridning – Eftersom en fond består av många aktier skapas en större riskspridning än om enskilda aktier köps.
  • Andra marknader – Fonder kan köpas med inriktning mot enskilda branscher eller geografiska områden. På så vis kan du exempelvis investera i aktier från en Thailand eller Brasilien, vilket annars är svårt hos svenska aktiemäklare.
  • Förvaltas av proffs – Det bekväma med fonder är att någon annan förvaltar dem. Du behöver inte följa med och läsa nyheter, bedöma årsrapporter och avgöra när det är köpläge respektive säljläge i de enskilda aktierna. Du behöver bara välja inriktning på fonden.

Välja aktier eller fonder

Är du inte insatt i aktier bör du istället välja att investera i fonder, i alla fall som ett första steg. Det finns en rad tips inom aktier och fonder för nybörjare. Som nämnts ovan finns flera fördelar med att välja fondalternativet. Visserligen får du betala en mindre procentuell avgift varje år för att få denna förvaltning och riskspridning men det är ett lågt pris för en god service. Bland nybörjarfonderna är indexbaserade varianter ofta vad som fungerar bra. Dessa innebär inte för stor risk, även om avkastningen generellt är god. Aktier och fonder innebär en riskavvägning oavsett om man är erfaren eller nybörjare.

Har du ett intresse för aktier, eller vill lära dig mer om det, kan investering istället ske direkt i aktier. Du kommer sannolikt ha färre antal olika aktier än vad som ingår i en fond vilket gör att risk/chans ökar mot fondalternativet. Att välja investmentbolag kan vara en ”mjukstart”. Det är företag som i sin tur investerar i andra företag (se exempelvis Investor). På detta sätt skapas en automatisk riskspridning. Självklart kan en portfölj både bestå av aktier och fonder. Ett exempel kan vara att fonderna är basen i portföljen och att man köper aktier av intresse eller som specifik investering.

Köpa aktier och fonder

1, Öppna ett konto hos en svensk aktiedepå.
Detta är helt gratis och det enda som brukar krävas är BankID.

2, Öppna ett ISK
Du kan handla med aktier och fonder inom ett ISK (Investeringssparkonto) alternativt inom ett Aktie- och fondkonto. Skillnaden mellan dessa två vägar är hur skatten räknas ut. Eftersom ISK är konstruerat för att göra det mycket enkelt med skatten är detta en stark rekommendation. Så länge som handel sker inom ett ISK behöver ingen vinstskatt räknas ut och presenteras på deklarationen. Istället betalas en årlig schablonskatt. Ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv bör även ISK vara bästa alternativet då skatten blir mindre.

3, Köp aktier eller fonder
Börja med att köpa fonder så att du känner dig trygg i hur handeln går till. Därefter kan aktier köpas och säljas via den aktiemäklare som du öppnat konto hos. Ofta finns tydliga guider hur en order läggs på deras hemsidor.

Vad kostar det?

Många aktiedepåer erbjuder gratis aktiehandel upp till en viss summa per år. Ett vanligt exempel är att du handlar gratis med aktier så länge som du maximalt har investeringar för 50 000 kr. Det finns sedan olika nivåer på courtage (avgift) och det är därmed viktigt att välja den nivå som passar utifrån hur stora affärer som sker.

För fonder finns en förvaltningsavgift men denna är inbakad i kursen för fonden och därmed inget som direkt påverkar vid köp/försäljning. En del fonder har däremot även köpavgift eller resultatbaserad avgift (ju bättre fonden går desto högre avgift). Värt att tänka på är att man aldrig skall investera mer än man kan förlora. Det finns en hel del aktier och fonder för nybörjare där man försökt minska risken med viss avkastning. Beroende på situation kan man sedan anpassa sina andelar.